Play Video

Yon lè pou kominote nou an

Mèsi anpil pou privilèj sa a nou akòde mwen poutèt nou eli mwen kòm Majistra nou nan Miami-Dade County. Kit nou te vote pou mwen, kit nou pat vote pou mwen, m ap travay kòm Majistra pou tout moun nan lokalite nou an. Pou nou tout kab gen konfyans nan mwen, mwen pral travay pou sa chak jou. 

Mwen te poze kandidati m pou majistra pou menm rezon ki fè mwen te dedye tout karyè mwen nan domèn sèvis piblik : paske mwen kwè nan travay an tèt ansanm pou nou kreye yon kominote kote tout moun gen chans pou yo kreye yon vi ki bon pou yo ak fanmi yo. 

Men lide sa yo anba presyon kounye a. Kominote nou an pran gwo frap anba Kowonaviris. Se sèl lokalite nan tout Nasyon an ki gen plis ka moun ki enfekte ak Kowonaviris la pase tout lòt lokalite. Nou pèdi prèske 4000 moun anba maladi sa a, pami yo genyen ki te fanmi nou, zanmi nou, epi vwazen nou. Gen anpil lòt yo te oblije entène lopital. Pou nou kab pwoteje tèt nou, n ap fè anpil chwa ki difisil lè nou ret lwen moun nou sansib pou yo. Epi n ap goumen pou nou wete kò nou anba dega kriz ekonomik sa a, se yon kriz ki plis frape kominote tankou pa nou an ki depann anpil sou biznis otèl ak biznis touris la. Epi, Malerezman, nou poko konnen ki lè n ap gen yon souf ak pandemi sa a.  

Men nan Miami-Dade nou abitye ak gwo defi kon sa. Nou se yon kominote abitye toke kòn li ak tout kriz ki janm prezante devan nou – kòmanse sou siklòn rive sou resesyon epi kounye a pandemi sa a – nou toujou konbat ak fòs nou epi ak rezistans nou. Se nan moman difisil sa yo nou montre sa n peze. Nou se yon kominote imigran ki konn kouman pou l degaje l, kouman pou l fè sakrifis pou l bati yon demen miyò. Mwen wè sa kòm temwen, jan nou touse pye kanson nou pou n travay nan moman difisil sa yo. Nou travay ansanm kòm volontè pou nou al pote manje lakay plizyè mil fanmi ki nan bezwen. Nou pran swen granmoun aje nou yo ak moun ki pi frajil yo. Nou fè tout kalite sakrifis nan lavi nou chak jou pou nou youn pwoteje lòt epi pou nou anpeche viris la gaye. 

Mwen sèten yon jou n ap fini ak chapit sa a nan lavi nou, men mwen konnen tou fò nou fè anpil efò pou nou kab reyisi pi byen. Nou pa kapab fèmen je nou fas ak gwo poblèm ki devan nou yo, an menm tan tou nou pa kab kite pandemi sa mete nou atè. Nou gen yon opòtinite pou nou rebati ekonomi lokal nou an yon fason kote n ap pwoteje tout moun men tou yon fason tout moun kab pwospere. Nou kapab kreye mwayen pou plis ti biznis reyisi epi pou yo rive lwen; nou kapab bati yon sistèm transpò piblik ki fyab epi ki konekte lokalite nou yo pi byen; nou kapab rezoud poblèm kay a pri abòdab la; nou kapab travay sou poblèm anviwònman yo, sa fè twò lontan nou neglije yo; epi nou kapab kreye yon gouvènman ki transparan epi ki pran responsablite l an men. Nou kapab gen yon gouvènman ki gen kè sansib pou popilasyon an epi ki fè travay li byen, pandan l ap travay pou tout moun li la pou l sèvi yo. Non sèlman nou kapab men se sa menm nou pral fè.   

Mwen sèten n ap gen yon demen miyò. Nan semenn ak mwa k ap vini yo, mwen pral koute moun toupatou nan popilasyon nou an ak anpil atansyon pou m tande ki lide nou gen nan tèt nou konsènan avni Miami-Dade nou pral bati ansanm nan. Pataje lide nou genyen yo la a.

Mwen imajine avni nou ak anpil espwa, ak rekonesans, epi ak kwayans nan fòs nou tout ansanm pou nou leve kanpe epi rebati lavi nou ansanm, yon fason ki pi djanm epi ak plis rezistans. 

Nou gen anpil bon travay pou nou fè. Annou derape.

Mwen sèten n ap gen yon demen miyò.

Yon lè pou kominote nou an

Mèsi anpil pou privilèj sa a nou akòde mwen poutèt nou eli mwen kòm Majistra nou nan Miami-Dade County. Kit nou te vote pou mwen, kit nou pat vote pou mwen, m ap travay kòm Majistra pou tout moun nan lokalite nou an. Pou nou tout kab gen konfyans nan mwen, mwen pral travay pou sa chak jou. 

Mwen te poze kandidati m pou majistra pou menm rezon ki fè mwen te dedye tout karyè mwen nan domèn sèvis piblik : paske mwen kwè nan travay an tèt ansanm pou nou kreye yon kominote kote tout moun gen chans pou yo kreye yon vi ki bon pou yo ak fanmi yo. 

Men lide sa yo anba presyon kounye a. Kominote nou an pran gwo frap anba Kowonaviris. Se sèl lokalite nan tout Nasyon an ki gen plis ka moun ki enfekte ak Kowonaviris la pase tout lòt lokalite. Nou pèdi prèske 4000 moun anba maladi sa a, pami yo genyen ki te fanmi nou, zanmi nou, epi vwazen nou. Gen anpil lòt yo te oblije entène lopital. Pou nou kab pwoteje tèt nou, n ap fè anpil chwa ki difisil lè nou ret lwen moun nou sansib pou yo. Epi n ap goumen pou nou wete kò nou anba dega kriz ekonomik sa a, se yon kriz ki plis frape kominote tankou pa nou an ki depann anpil sou biznis otèl ak biznis touris la. Epi, Malerezman, nou poko konnen ki lè n ap gen yon souf ak pandemi sa a.  

Men nan Miami-Dade nou abitye ak gwo defi kon sa. Nou se yon kominote abitye toke kòn li ak tout kriz ki janm prezante devan nou – kòmanse sou siklòn rive sou resesyon epi kounye a pandemi sa a – nou toujou konbat ak fòs nou epi ak rezistans nou. Se nan moman difisil sa yo nou montre sa n peze. Nou se yon kominote imigran ki konn kouman pou l degaje l, kouman pou l fè sakrifis pou l bati yon demen miyò. Mwen wè sa kòm temwen, jan nou touse pye kanson nou pou n travay nan moman difisil sa yo. Nou travay ansanm kòm volontè pou nou al pote manje lakay plizyè mil fanmi ki nan bezwen. Nou pran swen granmoun aje nou yo ak moun ki pi frajil yo. Nou fè tout kalite sakrifis nan lavi nou chak jou pou nou youn pwoteje lòt epi pou nou anpeche viris la gaye. 

Mwen sèten yon jou n ap fini ak chapit sa a nan lavi nou, men mwen konnen tou fò nou fè anpil efò pou nou kab reyisi pi byen. Nou pa kapab fèmen je nou fas ak gwo poblèm ki devan nou yo, an menm tan tou nou pa kab kite pandemi sa mete nou atè. Nou gen yon opòtinite pou nou rebati ekonomi lokal nou an yon fason kote n ap pwoteje tout moun men tou yon fason tout moun kab pwospere. Nou kapab kreye mwayen pou plis ti biznis reyisi epi pou yo rive lwen; nou kapab bati yon sistèm transpò piblik ki fyab epi ki konekte lokalite nou yo pi byen; nou kapab rezoud poblèm kay a pri abòdab la; nou kapab travay sou poblèm anviwònman yo, sa fè twò lontan nou neglije yo; epi nou kapab kreye yon gouvènman ki transparan epi ki pran responsablite l an men. Nou kapab gen yon gouvènman ki gen kè sansib pou popilasyon an epi ki fè travay li byen, pandan l ap travay pou tout moun li la pou l sèvi yo. Non sèlman nou kapab men se sa menm nou pral fè.   

Mwen sèten n ap gen yon demen miyò. Nan semenn ak mwa k ap vini yo, mwen pral koute moun toupatou nan popilasyon nou an ak anpil atansyon pou m tande ki lide nou gen nan tèt nou konsènan avni Miami-Dade nou pral bati ansanm nan. Pataje lide nou genyen yo la a.

Mwen imajine avni nou ak anpil espwa, ak rekonesans, epi ak kwayans nan fòs nou tout ansanm pou nou leve kanpe epi rebati lavi nou ansanm, yon fason ki pi djanm epi ak plis rezistans. 

Nou gen anpil bon travay pou nou fè. Annou derape.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.